Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego działającego pod domeną:

ManufakturaLustra.pl

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

FashionFades

ul. Grabowa 28A/2

05-506 Magdalenka

Adres do korespondencyjny:

Manufaktura Lustra

ul. Grabowa 28A/2

05-506 Magdalenka

Kontakt:

tel. (+48) 222 571 550

e-mail: sklep@manufakturalustra.pl

Dane rejestrowe:

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zarejestrowana pod numerami NIP: 796-283-02-92, REGON: 147336714

Numer rachunku bankowego:

06 1140 2004 0000 3402 7523 9984 (mBank)

I. DEFINICJE

 • SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.manufakturalustra.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 • UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • SPRZEDAWCA – Przedsiębiorca: FashionFades Małgorzata Bielawska-Sentek ul. Grabowa 28A/2, 05-506 Magdalenka właściciel http://www.manufakturalustra.pl Sklepu Internetowego
 • KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu Internetowego.
 • KONSUMENT – Klient, osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 • PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie Internetowym.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.manufakturalustra.pl
 • UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 • NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.manufakturalustra.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.manufakturalustra.pl, prowadzony jest przez FashionFades Małgorzata Bielawska-Sentek ul. Grabowa 28A/2, 05-506 Magdalenka
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które ukończyły 18 lat.
W przypadku niespełnienia kryterium wiekowego przez potencjalnego Klienta
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.manufakturalustra.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
.   8. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.manufakturalustra.pl, dokonać wyboru Produktów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju Produktu w sztukach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Dostawa i Płatności.
 2. Warunkiem dostawy jest opłacenie przez Klienta pełnej ceny zamówionych Produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy przed planowaną wysyłką towaru.
 3. W przypadku gdy Sprzedawca oferuje, w ramach promocji, darmową dostawę produktu ma ona tylko charakter jednorazowy. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie odbierze Zamówienia od firmy kurierskiej a przesyłka zostanie zwrócona do Sklepu Internetowego, W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest ponieść koszt ponownej dostawy Zamówienia, lub odebrać je na własny koszt od Sprzedawcy.
 4. Koszt dostawy Produktów poza granice Polski jest podany Klientowi przez Sprzedawcę przed wysyłką i stanowi dodatkową opłatę do zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi od 15 do 35 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia i zaksięgowania wpłaty.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia wraz z fakturą.
 7. Kurier ma obowiązek dostarczyć paczkę pod drzwi 'door to door' tylko w przypadku kiedy waga paczki nie przekracza 31,5 kg. W przypadku cięższych paczek w tym pakowanych na palety, kurier ma obowiązek zdjąć paczkę z samochodu. W takim wypadku obowiązek dostarczenia paczki pod adres spoczywa na Kliencie.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego 06 1140 2004 0000 3402 7523 9984
  • zapłata kartą płatniczą lub e-przelewem za pośrednictwem systemu First Data Polcard
  • zapłata przy pomocy systemu PayPal

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu, a w przypadku dostarczenia wielu Produktów, które są dostarczane osobno - od dostarczenia ostatniej partii Produktu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Produktów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku sklepu: ManufakturaLustra.pl będą to lustra, szafki lustrzane, kabiny prysznicowe, drzwi prysznicowe, parawany nawannowe oraz parawany prysznicowe wykonywane na indywidualny wymiar i/lub wyposażone w wybrane przez konsumenta opcje.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na poniższy adres:

 5. ManufakturaLustra.pl
  ul. Grabowa 28A
  05-506 Magdalenka

   

 6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób w oryginalne opakowanie, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Koszt transportu Produktu w przypadku zwrotu ponosi Klient.

VIII. REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. Reklamacji podlega zamawiany Produkt. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Produktu na wolny od wad lub po usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu. Klient jest obowiązany jednak ponieść część związanych demontażem kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta, w tym wypadku umową kupna-sprzedaży jest wysłane do klienta potwierdzenie zamówienia wraz z wszelkimi parametrami zamówionego produktu.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@manufakturalustra.pl.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 5. Reklamowany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  W przypadku gdy reklamowany produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, Sprzedawca ma prawo odstąpić od naprawy lub wymiany reklamowanego przedmiotu w ramach gwarancji i/lub rękojmi.
 6. Reklamacje wynikające z uszkodzenia Produktu podczas transportu należy zgłaszać bezzwłocznie w dniu otrzymania przesyłki. Do zgłoszenia należy dołączyć protokół szkody spisany w obecności kuriera oraz dokumentacje fotograficzną.
 7. Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktu przechodzi na klienta w momencie odbioru przesyłki od kuriera, a zgłaszane, po odbiorze, uszkodzenia, uznane są za powstałe u klienta.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ManufakturaLustra.pl, ul. Grabowa 28A/2, 05-506 Magdalenka, drogą elektroniczną na adres reklamacje@manufakturalustra.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 222 571 550
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i zgodnie z jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
  4. W przypadku, gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
  5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
  6. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
  7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej www.manufakturalustra.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedawcy.
  8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
  9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), informujemy, że narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów za pośrednictwem platformy ODR jest dobrowolne. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej sklepu internetowego to: sklep@manufakturalustra.pl